Anthony Trollope

Kỹ năng tăng năng suất hoàng thành Deadline trước thời hạn

90d2d9ba47e4c9cb351c3067377f2bad

Sau khi sắp xếp ưu tiên trong ngày của bạn, nếu công việc quan trọng số 1 là một dự án thực sự lớn thì